Om Studio III

Vi vill bidra till att skapa en säker och begränsningsfri värld där människor kan leva ett meningsfullt liv

Studio III är framtagen av Professor Andrew, Andy, McDonnell, UK, efter att personer avlidit vid fasthållningar i verksamheter. Inledningsvis är metoden framtagen för personer med utåtagerande beteende, autism, utvecklingsstörning, andra intellektuella svårigheter och hjärnskador. Metoden har även visat sig har god effekt i arbetet med personer med sårbarheter och psykiatriska diagnoser.

Lågaffektivt bemötande innehåller en rad olika metoder där Studio III är en av dem. I det lågaffektivt bemötande läggs ansvaret på uppkommen situation på den professionella i sammanhanget. Ansvaret på lösning hamnar därmed hos personalen och aldrig på klienten/patienten/brukaren/eleven. Lågaffektivt bemötande är ett verktyg som Socialstyrelsen nämner som en viktig komponent för ett bra bemötande

Studio III har sin utgångspunkt i ett lågaffektivt förhållningssätt, ett förhållningssätt som säkerställer ett gott bemötande i vardagen.  Genom att utbilda sin personal i Studio lll ser man positiva effekter för dem vi finns till för och för personalen arbetsmiljö.

Läs mer om Studio 3 på deras hemsida

Vad är utmanade beteende?

Kan yttra sig som våld mot andra, självskador, verbala konflikter. Beteende som historiskt sätt varit en stor utmaning inom såväl psykiatri, LSS, sluten och öppenvård där verksamheter har haft många olika metoder för att hantera problemen. Metoder som ibland inneburit ett ovärdigt bemötande av personen som uppvisar problemen. Nedläggningar, isolering, bältning och fasthållning för att nämna några exempel på lösningar. Historiska exemplen är många, och otäcka. Lösningar som kan vara både olagliga och olämpliga och som kan ses och tolkas som bestraffningar.